Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

LÄKEMEDELSMARKNADEN SPECIAL På djupet | 14 december 2015 16:56

100 bolag genererade 128 miljarder

Under 2014 genererade 100 bolag som finns på den svenska läkemedelsmarknaden en sammanlagd nettoomsättning på 127,7 miljarder kronor, vilket var en ökning med 9 procent jämfört med året innan.

Det visar Läkemedelsmarknadens avstämning av marknadsläget och vår årliga sammanställning – Pharma 100 – om försäljningsutvecklingen för de största bolagen i ett antal segment.

Här finns sammanställningen i sin helhet: 


100 bolag på den svenska läkemedelsmarknaden genererade 2014 en total nettoomsättning på 127,7 miljarder kronor. Det var en ökning med 9 procent jämfört med året innan, enligt Läkemedelsmarknadens sammanställning Pharma 100.

//datawrapper.dwcdn.net/4SWJj/2/Efter flera års stagnation på den svenska läkemedelsmarknaden vände utvecklingen uppåt under 2014. Tillväxten har fortsatt – och accelererat – under 2015. Under perioden december 2014–november 2015 var värdet på läkemedelsförsäljningen på apotek i Sverige 35 105 miljoner kronor räknat i apotekens inköpspris, AIP. Det motsvarar en ökning med 8,2 procent jämfört med den föregående tolvmånadersperioden.

Förra årets tillväxt genererades i stor utsträckning av den introduktionen av nya botande behandlingar av hepatit C och nya cancerbehandlingar. Lanseringarna av hepatit C-läkemedlen gav tydliga avtryck i den totala nettoomsättningen för några av de företag som har produkterna.

Medivir växte under förra året med 296 procent och nådde en total nettoomsättning på 1,8 miljarder kronor. Gilead växte med 275 procent och nådde 684,0 miljoner kronor i omsättning.

AstraZeneca är överlägset största bolaget på Pharma 100-listan. Bolagets försäljning är mer än dubbelt så hög som Medas. Siffran för Astra Zeneca AB:s nettoomsättning på 40 058,0 miljoner kronor visar bolagets internationella försäljning.

– Av Astra Zeneca AB:s försäljning på drygt 40 miljarder kronor förra året, hänförde sig 39 miljarder kronor till export. Det ger en bild av vilka finansiella och samhällsekonomiska värden som vår verksamhet skapar i Sverige, säger Jan-Olof Jacke, vd för Astra Zeneca Sverige.

Under 2014 uppgick AstraZenacas försäljning på den svenska marknaden till 1,8 miljarder kronor, inklusive värdet på parellellimport av bolagets produkter. Astra Zenecas redovisade försäljning på svensk marknad exklusive parallellimport ökade under 2014 till 928 miljoner kronor. Det var en ökning med 12,3 procent, jämfört med 2013 då den redovisade försäljningen exklusive parallellimport uppgick till 826 miljoner kronor i Sverige. 

Läkemedelsmarknaden har i tidigare Pharma 100-sammanställningar enbart redovisat Astra Zenecas försäljning i Sverige.

AstraZeneca-koncernen totala globala försäljning var 218,1 miljarder kronor eller 26,1 miljarder US-dollar år 2014.

Flera av de växande läkemedelsbolagen på Pharma 100 är läkemedelsföretag som har sin bas i Sverige. Bland dessa finns Meda, Swedish Orphan Biovitrum (Sobi), Medivir, Orexo, Moberg Pharma och Abigo Medical. Meda fortsatte sin internationella expansion och växte med 17 procent till 15,3 miljarder kronor. Det Solnabaserade företaget meddelade i november i år att bolaget siktar på att nå en omsättning på 20 miljarder kronor för helåret 2015.

Inom generikasegmentet fortsatte Bluefish Pharmaceuticals sin internationella expansion.

Andra aktörer som sticker ut med god tillväxt är det schweiziska läkemedelsbolaget Tillotts Pharma, USA-baserade Celgene, CDMO-företaget Recipharm, life science-företaget GE Healthcare Biosciences, Ceva Animal Health inom veterinärmedicin och CRO-företagen CTC Clinical Trial Consultants.

De senaste åren har präglats av en ökande internationell nivå av investeringar i läkemedelsprojekt, stigande värderingar av bolagen, samt ett ökande antal nya läkemedel som godkänts av läkemedelsmyndigheter i USA, Europa och andra delar av världen.

Konsultföretaget Sofus Regulatory Affairs 38-procentiga tillväxt inom regulatorisk rådgivning under 2014 avspeglar den dynamiska utvecklingen.

Fallande kronkurs och prisreduktioner slog förra året hårt mot företagen inom parallellimport, pi, av läkemedel. Pharmachims försäljning halverades, Orifarm minskade med –14 procent och Medartuum med –9 procent. Den negativa utvecklingen för pi-branschen har fortsatt under 2015. Parallellhandeln påverkades negativt av den fallande kursen för den svenska kronan gentemot valutor i länder där de svenska pi-bolagen gör sina inköp.

Dessutom genomförde Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, kraftiga prisreduktioner på läkemedel inom sjukdomsområdet astma-KOL. En betydande andel av astma-KOL-läkemedlen i Sverige har historiskt parallellimporterats till Sverige. Överenskommelsen mellan staten och Läkemedelsindustriföreningen om en prisreduktion på 7,5 procent på alla läkemedelsprodukter som är äldre än 15 år har också pressat pi-bolagens omsättning.

Bolagen i listan är grovt indelade i följande kategorier: forsknings- och utvecklingsinriktade läkemedelsbolag (FoU), veterinärläkemedel (Vet), företag med tillverkning av generiska läkemedelskopior (Gen), contract development and manufacturing organizations (CDMO), försäljning av receptfria läkemedel (OTC), kontraktstillverkare (CMO), parallellimportörer av läkemedel (Pi), kontraktsforskningsorganisation (CRO), drug discovery/development (DD) och konsulter (Kon).

Många av bolagen har verksamhet i flera nordiska länder. Bolagen är baserade i Sverige eller har dotterbolag i landet.

En jämförelse av styrkeförhållandena mellan de 20 största läkemedelsbolagen och deras utveckling på den svenska marknaden hittar du längre ned i denna sammanställning.

 

Om Pharma 100

Läkemedelsmarknaden ger med Pharma 100 en bild av utvecklingen för ett större antal viktiga bolag och därmed marknaden som helhet. Jämförelsen gör inte anspråk på att vara heltäckande. Uppgifterna bör även tolkas med viss försiktighet, bland annat eftersom valutaeffekter hos ett stort internationellt bolag som till exempel Meda får stora konsekvenser för den sammanvägda listan.

Viss dubbelräkning har sannolikt skett av värdet på Astra Zenecas försäljning i Sverige, eftersom parallellimport av bolagets produkter är inräknad i den redovisade nettoomsättningen. Denna parallellimport ingår rimligtvis även i parallellhandelsbolagens nettoomsättning. Vi kan inte redovisa på annat sätt eftersom Astra Zeneca endast redovisar nettoomsättning inklusive parallellimport.

 

Bolagens ekonomiska utveckling

Läkemedelsmarknadens sammanställning Pharma 100 ger en bild av storlek och styrkeförhållanden mellan aktörerna på den svenska läkemedelsmarknaden, samt en bild av vilka aktörer som finns på marknaden.

Vän av ordning frågar sig givetvis varför Pharma 100 inte innehåller resultatmått, som visar hur lönsamheten har utvecklas i de listade bolagen.

Förklaringen är följande: Sammanställningen baseras huvudsakligen på uppgifter från årsredovisningar från dotterbolag och marknadsbolag inom internationella bolag och koncerner. Vi använder nyckeltalet nettoomsättning för att visa om bolagen växer eller kryper, men inte rörelseresultat och andra nyckeltal. Anledningen är att dessa nyckeltal oftast inte fungerar som resultatmått för bolag som ingår i internationella bolag eller koncerner utvecklas. Det går alltså inte att utgå från att räkenskaperna i de juridiska marknadsbolagen och dotterbolagen avspeglar hur lönsamheten i den svenska och/eller den nordiska verksamheten utvecklas. Det beror bland annat på användningen av transferprissystem och hur koncernbidrag fördelas inom en koncern. Utformningen av de avtal som finns mellan moderbolagen och deras dotterbolag kan skilja sig kraftigt åt, till exempel vad gäller hur stor kostnadstäckning dotterbolaget får från moderbolaget för bland annat lanseringar av nya produkter och för marknadsföringskostnader generellt.

 

Axplock ur årsredovisningarna:

* Actavis planer på förvärv av Allergan presenterades i november 2014 och affären avslutades den 16 mars 2015.

* Valneva Sweden AB är bildat ur Crucell Sweden AB och har sina rötter i Statens bakteriologiska laboratorium, SBL, som bildades 1909. Bolaget har sedan privatiseringen av SBL 1997 haft flera ägare. Nederländska Crucell avyttrade under första delen av 2015 bolaget till vaccinkoncernen Valneva, och namnbytet till Valneva Sweden AB skedde i februari.

* Den provisionsbaserade försäljningen från tyska Merck KGaA till den svenska marknaden har övertagits av Merck Chemicals and Life Science AB. Det innebär att all lokal försäljning på den svenska marknaden sker genom Merck Chemicals and Life Science AB.

* Baxter delades i två bolag under 2015. Det ena bolaget, Baxalta fokuserar på bio/pharma, och det andra på medicinsk utrustning och kompletterande produkter.

* Parallellhandelsföretaget Medartuum Medical AB:s samarbete med läkemedelstillverkaren Medochemie LtD, Cypern fortskred som planerat.

* Novartis och GSK meddelade den 22 april 2014 att bolagen enats om att skapa ett joint venture mellan Novartis OTC och GSK Consumer Healthcare. Affären avslutades den 2 mars i år, enligt den senaste årsredovisningen från Novartis Sverige.  Novartis äger nu 36,5 procent av det gemensamma bolaget.

* Unimedic AB förvärvade under Cross Pharma AB:s 16 månaders räkenskapsperiod (januari 2013–april.2014) samtliga aktier i Cross Pharma AB).

* Likvidationen i generikabolaget Stadapharm avslutades den 25 april 2014.

 Tillväxt på marknaden dec 2014 – nov 2015

Värdet på läkemedelsförsäljningen på apotek i Sverige var 35 105 miljoner kronor under perioden december 2014–november 2015 i apotekens inköpspris, AIP. Det är en ökning med 8,2 procent jämfört med närmast föregående tolvmånadersperiod. Humanläkemedel svarade för 98,2 procent av försäljningen och veterinärläkemedel för 1,9 procent, enligt uppgifter Läkemedelsindustriföreningens webbplats. Uppgifterna är baserade på statistik från IMS Health.

 

 

Svenska läkemedelsmarknaden vände uppåt

Försäljningen på den svenska läkemedelsmarknaden vände under förra året uppåt efter en period av stagnation.

Under 2014 ökade den totala läkemedelsförsäljningen i Sverige med 1,4 miljarder kronor eller 4,3 procent till 32,8 miljarder kronor.

Räknat i apotekens utförsäljningspris, AUP, så var årskostnaden för läkemedel 3 834 kronor per invånare. Det var en något lägre årskostnad än 2011 då den var 3 839 kronor.

Försäljningen av parallellimporterade läkemedel sjönk under förra året till 5,4 miljarder kronor. Det motsvarade 17 procent av läkemedelsförsäljningen mätt i apotekens inköpspris, AIP.

Värdet på försäljningen av generiska läkemedel var 5,5 miljarder kronor, vilket motsvarade 17,1 procent av den totala läkemedelsförsäljningen mätt i AIP.

Läkemedelsindustriföreningen, LIF, konstaterar i skriften ”Fakta 2015 – Läkemedelsmarknaden och hälso- och sjukvården” att ökningen till stor genererades av de nya botande behandlingarna för patienter med hepatit C-virusinfektion. Även cancerläkemedel och anti-TNF-läkemedel för behandling av bland annat reumatoid artrit bidrog till försäljningsökningen.

Inom marknadssegmentet originalläkemedel har det skett en omfördelning från parallellimporterade läkemedel till direktimporterade originalprodukter. Parallellimporten har minskat med 665 miljoner kronor (–11,0 procent). Försäljningen av cancerläkemedel, anti-TNF-läkemedel för bland annat reumatoid artrit och nya läkemedel för hepatit C står för nästan hela försäljningsökningen av originalläkemedel.

”Försäljningsutvecklingen påverkas även av att besparingarna i samband med patentutgångar minskar jämfört med rekordåret 2012”, skriver LIF:s analyschef Katarina Antonov.

Läkemedelsföretagen fortsatte under 2014 att bidra positivt till Sveriges ekonomi, genom att läkemedel var den sjätte största exportnäringen. Exportvärdet ökade under året med 3,2 miljarder kronor till 59,5 miljarder kronor.

Under år 2014 investerade LIF:s medlemsföretag 8,1 miljarder kronor i forskning i Sverige. Det var en minskning jämfört med föregående år då företagen investerade 9,0 miljarder kronor i egen FoU.

Läkemedelsbranschen var även under 2014 tillsammans med IT-industrin en av de två branscher som återinvesterar mer än 10 procent av sin omsättning i FoU.Efter flera år av stagnation växer den svenska läkemedelsmarknaden igen. Läkemedelsförsäljningen på apotek ökade med 8,2 procent december 2014–november 2015 i apotekens inköpspris (AIP). Försäljningsvärdet var 35,1 miljarder kronor. Källa: LIF/IMS...
 

 

Jonny Sågänger

Redaktör

Kontakt